Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

wpis w: Informacje | 0

WYNIK PRZETARGU

dla zadania pn. Budowa parkingu na potrzeby Powiatowej Pływalni w Pajęcznie”.

 

 

Informacja o oferentach:

  1. Liczba złożonych ofert : 2
  2. Liczba odrzuconych ofert: 0
  3. Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: 0

 

Informacja o wybranej ofercie

 

Dane firmy:  Zakład Remontowo – Budowlany   „JORG”   s.c.,
Anastazja Kukuła, Grzegorz Kukuła

Adres:  ul. Ożegowska 19,  98-355 Działoszyn

Województwo: łódzkie

Cena wybranej oferty: 143.910,00 zł.

Okres gwarancji : 60 miesięcy

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia : 20 budów

Uzasadnienie:  Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą cenowo i uzyskał maksymalną  ilość punktów w kryterium oceny ofert.

 

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.Budowa parkingu na potrzeby Powiatowej Pływalni w Pajęcznie”

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wysokość wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania ofert: 25.05.2018 r. godz. 11:00

CPV Przedmiotu Zamówienia:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45003810-7 Konstrukcje gotowe

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

  • cena – 60%
  • okres gwarancji – 20%
  • doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%.

Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym Zamawiającego . Data opublikowania 10.05.2018 r.

Informacje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP: Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2018 r.  – numer ogłoszenia 556077-N-2018.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu na potrzeby parkingu dla Powiatowej Pływalni w Pajęcznie mającego służyć, jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych przyjeżdżających do budynku Pływalni Powiatowej, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej (ul. Sienkiewicza dz. 4028) i zjazdem z drogi gminnej (ul. Żeromskiego dz. nr 4359). Projektuje się również przebudowę istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż głównej elewacji budynku Powiatowej Pływalni w Pajęcznie. Zmianie ulegnie też utwardzenie przy budynku gospodarczym. Projektowany parking projektuje się na działkach nr ewid. 4390/1, 4389/4. Teren, na którym projektuje się utwardzenie placu należy do Powiatu Pajęczańskiego.

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert

SIWZ
Ogłoszenie BZP

Przedmiar sanitarka

Przedmiar budowlanka

Przedmiar elektryka

BIOZ

Szkic lokalizacji

Mapka

Okładka

Opis Projektu

Opis zagospodarowania

Oświadczenie

Specyfikacja

Spis zawartości projektu

Strona tytułowa

Parking projekt

Parking specyfikacja

Informacja BIOZ

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa  – etap I

Okładka

Operat parking

Opis techniczny

Oświadczenie projektanta

Profil 02-1

Profil 02-2

Profil 03-1

Profil 03-2

Profil 04

Specyfikacja techniczna

Zostaw Komentarz