KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Pływalni w Pajęcznie z siedzibą pod adresem ul. Sienkiewicza 5, 98- 330 Pajęczno.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 34 3113930 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki:

a)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych);

b)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit c (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

c)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (niezbędność do wykonania zadań publicznych);

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie odpowiednie podmioty według właściwości postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, nr telefonu lub adres e-mail, jest niezbędne do realizacji usługi – bez podania tych danych realizacja usługi nie będzie możliwa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.