REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 1. Pływalnia jest obiektem stanowiącym własność Powiatu Pajęczańskiego.

 2. Pływalnia jest otwarta : od poniedziałku do czwartku 8.00 – 21.00

piątek 8.00 – 22.00

sobota 10.00 – 19.00

niedziela 14.00 – 19.00

3. Każdy korzystający z usług pływalni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Z pływalni mogą korzystać :

Indywidualnie – osoby umiejące pływać ,

– osoby nie umiejące pływać do 7 roku życia, których przebywanie dopuszczone jest w strefie wody płytkiej pod opieką osoby dorosłej.

5. Wstęp na pływalnię osób korzystających indywidualnie może być dozwolony po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu uprawniającego do korzystania z pływalni, wg ustalonego cennika usług . Dopłaty za przekroczenie faktycznego czasu korzystania z basenu regulowane są bezpośrednio przy wyjściu w kasie pływalni. Dopłata naliczana jest za 5 minut przebywania w strefie płatnej tj. 0,50 groszy ulgowy, 0,70 groszy normalny.

Grupowo – osoby uczące się lub umiejące pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

6. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

7. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie . Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego pomieszczeń przy basenowych oraz sprawdzenia stanu liczbowego ćwiczących przed i po zajęciach.

8. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach grupowych przebywanie na terenie pływalni jest dozwolone jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach w specjalnym obuwiu przeznaczonym do chodzenia na terenie basenu (klapki) lub boso.

 1. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię. Przed wejściem do przebieralni członkowie grupy muszą zdjąć obuwie. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w stroju sportowym oraz w obuwiu specjalnym (klapki). Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

Zasady ogólne –

10. Przed wejściem do przebieralni należy zdjąć odzież wierzchnią i obuwie pozostawiając je w szatni odzieży zewnętrznej. Przedmioty wartościowe powinny być oddawane do depozytu w kasie pływalni lub do opiekunów grupy. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

11.W czasie zawodów wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu zatwierdzonego przez organizatora i kierownictwo pływalni. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisy regulaminu, oraz odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym. Pływalnia na czas zawodów dla wszystkich szkół i organizacji sportowych udostępniana jest nieodpłatnie.

12, Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność podczas zajęć ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest wprowadzający grupę, natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

 1. Członkowie grup lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom .

 2. Zajęcia na pływalni w grupach jak i korzystanie indywidualne może odbywać się tylko w obecności ratownika.

 3. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

 4. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, liny torowe, koła ratunkowe).

 5. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.

 6. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem na basen umycie ciała pod natryskiem, oraz przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp.

 7. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób skóry, otwartymi skaleczeniami i ranami, z trudnościami w oddychaniu, z zaburzeniami równowagi, padaczką, chorobami zakaźnymi, brakiem higieny osobistej, zachowujące się agresywnie, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

 8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia. Za zniszczony sprzęt i inne szkody odpowiada prowadzący zajęcia.

 9. Na sygnał gwizdka i sygnał „TONIE” oznajmiający akcję ratowniczą wszyscy muszą natychmiast opuścić nieckę basenu.

 10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 11. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

  1. wchodzić do wody bez zezwolenia,

  2. biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,

  3. palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie pływalni,

  4. hałasować,

  5. wprowadzać psy i inne zwierzęta,

  6. skakać do wody z rozbiegu, skoki wolno wykonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych,

  7. skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur ratownika,

  8. wnosić przedmioty szklane, łatwo tłukące się oraz inne grożące niebezpieczeństwem .

 12. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie Pływalni: szkoleniowej (szkolenie sportowe, nauki pływania, kursy ratowników, płetwonurków), rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, korekty wad postawy, handlowej i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po uprzednim zawarciu umowy lub określeniu zasad z Dyrekcją Pływalni 
 13. Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać uprawnienia do pracy dydaktycznej (trener, instruktor, nauczyciel pływania). Prowadzący zajęcia w zakresie rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, korekty wad postawy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.
 14. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.

 15. Ostatnie wejście na pływalnię dopuszczalne jest na godzinę przed zamknięciem obiektu.

 16. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do obowiązujących regulaminów oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. Dla osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu stosowane będą kary, płatności – łącznie z ewentualną interwencją policji.

 18. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

 19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni.