Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie - strona 1
Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie - strona 2

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 za okres 2 czerwiec 2018r. — 1 czerwiec 2019r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zgodnie z $ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni poprzez analizę:
— parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, których mowa w $ 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
— wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
— zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
— wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

Niniejsza ocena obejmuje przedział czasowy od 2 czerwca 2018r. do 1 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ust. la pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz $ 4 w związku z $ 2 i $ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdza, że woda w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie $ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający pływalnią dokonywał oceny spełnienia wymagań na podstawie bieżącej obserwacji obiektu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody, systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń, co znajduje potwierdzenie w prowadzonym rejestrze wyników automatycznych pomiarów jakości wody oraz przekazywanych do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego sprawozdań z badań wykonywanych przez zarządzającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prowadzony był automatyczny pomiar parametrów: pH wody, potencjału redox, chloru wolnego i związanego oraz temperatury wody, których wyniki rejestrowane były z częstotliwością nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni. Zarządzający dokonuje ponadto manualnego pomiaru poziomu chloru wolnego co 4 godziny.

Zarządzający pływalnią wykonywał badania jakości wody basenowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz przekazywał je systematycznie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie na zlecenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z $ 4 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia, przed wydaniem rocznej oceny, w dniu 7 maja 2019r. pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie oznaczeń parametrów z zał. nr 1 i 2 cyt. rozporządzenia.

Analiza wyników badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią oraz badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej pozwala stwierdzić, że w ocenianym okresie czasu jakość wody w niecce basenowej i wody wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji odpowiadała obowiązującym wymaganiom. Zdarzające się niezgodne z normą wartości potencjału redox nie stanowiły ryzyka zdrowotnego ponieważ parametr ten nie ma bezpośredniego znaczenia zdrowotnego, a ma wpływ m.in. na skuteczność procesu dezynfekcji wody.

Należy nadmienić, iż czynnikiem o najwyższym znaczeniu dla zdrowia wśród wszystkich związanych z wodą czynników na pływalni są wskaźniki mikrobiologiczne, których wartości były zgodne z normą określoną w rozporządzeniu przez cały okres objęty oceną.

W zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz wszystkich oznaczanych parametrów mikrobiologicznych woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz woda w niecce basenowej, przez cały okres czasu objęty niniejszą oceną, spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia.

Zbadano również wodę ciepłą z natrysków pływalni w zakresie Legionella sp. — jej jakość odpowiadała obowiązującym wymaganiom, określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym, analizując zebraną w przedmiotowej sprawie dokumentację Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydaje pozytywną roczną ocenę zbiorczą dot. jakości wody na Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.